Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar ve Konu

 • İşbu Üyelik Sözleşmesi, https://www.recupy.com alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) faaliyetlerini yürüten “Balat Mah. Hızır Çavuş Mescidi Sok. No: 40 / A Fatih / İstanbul” adresinde mukim Kanhan Bilişim Sistemleri (“Recupy”) ile https://www.recupy.com internet sitesine üye olan müşteri (“Üye”) arasında, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanmak suretiyle akdedilmiştir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel verileri ile sair bilgilerin doğru olduğunu, Recupy’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz.
 • Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Recupy’e bildirmeyi taahhüt eder. Recupy, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Recupy’nin İnternet Sitesi’ne erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
 • Üye; İnternet Sitesi’nin kullanımında yürürlükteki mevzuat hükümlerin uygun davranacağını, İnternet Sitesi’ni kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Recupy’nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Recupy’nin Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Recupy’ye aittir. Üyelik başvurusu Recupy tarafından değerlendirilecek olup Recupy herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Recupy kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Recupy, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.
 • Recupy, işbu İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Recupy markası ve diğer markalar, https://www.recupy.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.
 • Recupy ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni[link]’ni inceleyiniz.
 • Recupy, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (i) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Recupy’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (ii) Recupy ve Recupy web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
 • Taraflar, Recupy’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.

Diğer Hususlar

 • İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar, Üye tarafından sağlanacak kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin geçerli olacağı hususunda mutabıktır.
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflar bakımından İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Recupy’den bir ürün veya hizmet satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veri tabanı hariç Recupy veri tabanında saklanmaz ve kredi kartı bilgilerine Recupy ve/veya çalışanları tarafından erişilemez.

Yürürlük ve Süre

 • Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak Recupy’de yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
 • Recupy herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayınlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Menü